Gioi thieu

Cổ đông

Năm 2023

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông Báo Mời Họp - (21/03/2023)

Giấy Ủy Quyền - (21/03/2023)

NĂM 2022

TÀI LIỀU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo HĐQT 2021 - (29/04/2021)

NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NĂM 2018