Gioi thieu

Cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông Báo Mời Họp - (21/03/2023)

Giấy Ủy Quyền - (21/03/2023)

Năm 2023

NĂM 2022

TÀI LIỀU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo HĐQT 2021 - (29/04/2021)

NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019