Giới thiệu

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm được thành lập theo giấy phép thành lập Công ty số 258-GP/UB ngày 25/11/1992 của UBND tỉnh Minh Hải; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Năm 1993, Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động từ mô hình liên doanh 03 cấp sang loại hình công ty cổ phần. Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn là công ty đại chúng từ ngày 07/03/2008

Xem chi tiết

Tin tức

15/04/2024

Trải Nghiệm Nuôi Tôm Sinh Thái SEANAMICO

Truyền hình Đức đã có cuộc trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm về vùng nuôi Tôm Sinh thái tại SEANAMICO.

Chi tiết

11/04/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 10/4/2024 tại Phòng họp Công ty CP XNK Thủy Sản Năm Căn đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Có 09 cổ đông, bao gồm các cổ đông được ủy quyền, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 4.724.960 cổ phần, chiếm 94,5% trên tổng số vốn điều lệ. Tại Đại hội, các văn kiện được trình bày và thông qua gồm có: Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo tổng kết năm 2023 của Công ty; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; chi phí của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024. Đại hội cũng đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024; giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Chi tiết